tisdag 29 augusti 2017

Kallelse städdag

Datum: Lördag 23 september
Tid: 10:00 – 13:00

Vaxholmsbolaget kör en båt från Vaxholm 09:30 framme vid Ramsöberg 09:55.

Nu är det dags att samlas för att hålla Ramsöberg fint.

Styrelsens förslag på städning:
· Stigarna längs ängen behöver röjas, taggiga grenar hänger över.
· Badstranden
· Ramsöbergsbackens område
Vi vill gärna att ni kommer in med ytterligare förslag på områden som behöver städas. Maila oss förslag, senast 13/9.

För att vi ska orka arbeta effektivt så tänker vi att en 10 minuters rast med fika och bulle, höjer stämningen. Föreningen ordnar så att fikat kommer ut till de olika städ-områdena.

Dessutom vill vi återinföra den avslutande grillningen efter städningen. Vi samlas vid Strömmenbryggan och där bjuder föreningen på korv med bröd.

Väl mött
Styrelsen Ramsöbergs fastighetsägareförening

lördag 26 augusti 2017

Om träd


Enligt Naturvårdsverkets och länsstyrelsens definition, ska särskilt skyddsvärda träd uppfylla något av följande kriterier: levande eller döda träd ska vara minst en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd, stå i en allé (för vilket det krävs minst fem träd) eller vara grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen. För att få fälla träd som enligt länsstyrelsen klassas som särskilt skyddsvärda krävs en anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

För övriga ädellövträd (ekar) behövs generellt sett ingen anmälan till länsstyrelsen, dock bör man beakta följande: Grova lövträd har i stort sett alltid höga naturvärden, detta gäller särskilt ekar. Det biologiska värdet ökar med trädens ålder, eftersom träden med tiden får grov och sprickig bark, håligheter och döda grenar som kan utgöra livsmiljöer för andra växter och djur. Det är därför alltid av värde att låta gamla lövträd stå kvar så länge som möjligt. Istället för avverkning kan man göra beskärningar för att t ex minska risken för fallande grenar, avlasta en tung krona, glesa ut en krona som skuggar, etc. Om det inte är möjligt att göra beskärningar i kronan kan man kapa stammen och låta den stå kvar som en s k ”trädruin”. Avverkning bör alltid utgöra det sista alternativet.

/Styrelsen