torsdag 15 augusti 2019

Ramsö Brandskyddsförening håller sitt första årsmöte

Ramsö Brandskyddsförening bildades vid ett möte den 19 maj 2019. Det fösta årsmötet hålls den 18 augusti efter Vägföreningens årsmöte. Vid årsmötet ska stadgar antas och styrelse väljas. Det är viktigt att alla  fastighetsägare på Ramsö blir medlemmar.

tisdag 4 juni 2019

Föreningsstämma 29 juni

Ordinarie föreningsstämma hålls i år på Kustbohemmet lördagen 29 juni klockan 13:00.

Väl mött!

måndag 13 maj 2019

Återvinningsbåten

I lördags var återvinningsbåten på plats vid Ramsö brygga, som ett av årets två planerade besök, och under två flitiga timmar passade Ramsö på att göra sig av med sitt skräp. Nästa tillfälle är den 14 september. Viss förvirring råder kring detta datum då ett felaktigt datum förekommit i tryckt utskick, men det är bekräftat att det är den 14 september som gäller.


torsdag 4 april 2019

Rådgivning om miljövårdande skötsel


Ramsöbergs styrelse har fått hjälp av Skogsstyrelsen med att inspektera föreningens ägor, och i deras rapport som kom in i dagarna ger de råd om rekommenderad skötsel. Rapporten följer i sin helhet nedan.

Rådgivning om Miljövårdande skötsel 
Vid rådgivningen den 21 mars 2019 deltog Claes Åberg, Suzanne Askelöf, Yvonne Nyman samt Stefan Eklund från Skogsstyrelsen.

Vid rådgivningen diskuterades följande åtgärder i område 1 som har tre delar och här växer grova gamla ekar som är en rest av äldre markanvändning då bete, lövtäkt och slåtter var viktiga skötselmetoder. I områdena växer även gamla askar som bär spår efter hamling. Ek och ask utgör naturvärdesträden i områdena och åtgärder syftar till att ge dessa trädslag gynnsamma förutsättningar att leva vidare. I området växer även klibbal och björk dels som lövuppslag i stamrika grupper men även nära naturvärdesträden av ek och ask. Buskskiktet består av tätt växande slånsnår som har brett ut sig över stora delar av de aktuella områdena. Område 2 har stora ogenomträngliga slånsnår och hindrar ädla lövträd att etablera sig.

Lämpliga åtgärder är att röja bort lövsly av asp, björk och slån. Observera att det finns ung ek och ask som kämpar mot det övriga lövslyet och dessa små träd bör inte röjas bort. Träd som växer nära gamla ekar och askar avverkas för att friställa de värdefulla naturvärdesträden från konkurrerande yngre träd om inte bedöms vara utvecklingsbara. Slånsnår tas bort helt. Plantera gärna in hassel under ekarna. I strandzonen med tätvuxen stamrik björk och klibbalsskog kan stamantalet reduceras men spara grupper med lövträd. Lövveden kan lämnas kvar i områden alternativt samlas ihop i högar och ev. brännas.

Främsta risker med föreslagna åtgärder bedöms vara att träd faller om det blåser hårt. Undvik körskador genom att använda små maskiner eller att utföra körning på marken vid torra perioder eller tjälad mark. I de norra slänterna som besöktes och inte är med på kartan, bedöms åtgärderna endast vara att kapa träd som riskerar att falla på bebyggelse. Längs gångvägen från bryggan bör de kvarlämnade ved- och rishögarna tas bort då de ger ett ”oskött” intryck vid entrén till föreningens mark.

Med vänlig hälsning
Stefan Eklund, Naturvårdsspecialist 

fredag 25 januari 2019

Utredning av grundvattensituationen

År 2008 gjorde Martin Holmstedt sitt examensarbete i miljöskydd på Stockholms Universitet, som var en utredning av grundvattensituationen på Ramsö. Han mätte graden av saltinträngning i ett antal brunnar och sökte samband med fastighetens placering på ön, brunnens placering, etc. Intressant och aktuell läsning. Arbetet finns att läsa i sin helhet på denna länk.


tisdag 8 januari 2019

Stormen Alfrida

Stormen Alfrida har nu blåst vidare och lämnade hela Ramsö strömlöst från tretiden på natten 2/1 till åtta på morgonen 4/1. Ca 20 träd har fallit inom Ramsöberg och det kan vara en god idé att titta till din fastighet. Se Ramsöbergsbloggen för bilder.

http://ramsoberg.blogspot.com/2019/01/stormen-alfrida.html