torsdag 4 april 2019

Rådgivning om miljövårdande skötsel


Ramsöbergs styrelse har fått hjälp av Skogsstyrelsen med att inspektera föreningens ägor, och i deras rapport som kom in i dagarna ger de råd om rekommenderad skötsel. Rapporten följer i sin helhet nedan.

Rådgivning om Miljövårdande skötsel 
Vid rådgivningen den 21 mars 2019 deltog Claes Åberg, Suzanne Askelöf, Yvonne Nyman samt Stefan Eklund från Skogsstyrelsen.

Vid rådgivningen diskuterades följande åtgärder i område 1 som har tre delar och här växer grova gamla ekar som är en rest av äldre markanvändning då bete, lövtäkt och slåtter var viktiga skötselmetoder. I områdena växer även gamla askar som bär spår efter hamling. Ek och ask utgör naturvärdesträden i områdena och åtgärder syftar till att ge dessa trädslag gynnsamma förutsättningar att leva vidare. I området växer även klibbal och björk dels som lövuppslag i stamrika grupper men även nära naturvärdesträden av ek och ask. Buskskiktet består av tätt växande slånsnår som har brett ut sig över stora delar av de aktuella områdena. Område 2 har stora ogenomträngliga slånsnår och hindrar ädla lövträd att etablera sig.

Lämpliga åtgärder är att röja bort lövsly av asp, björk och slån. Observera att det finns ung ek och ask som kämpar mot det övriga lövslyet och dessa små träd bör inte röjas bort. Träd som växer nära gamla ekar och askar avverkas för att friställa de värdefulla naturvärdesträden från konkurrerande yngre träd om inte bedöms vara utvecklingsbara. Slånsnår tas bort helt. Plantera gärna in hassel under ekarna. I strandzonen med tätvuxen stamrik björk och klibbalsskog kan stamantalet reduceras men spara grupper med lövträd. Lövveden kan lämnas kvar i områden alternativt samlas ihop i högar och ev. brännas.

Främsta risker med föreslagna åtgärder bedöms vara att träd faller om det blåser hårt. Undvik körskador genom att använda små maskiner eller att utföra körning på marken vid torra perioder eller tjälad mark. I de norra slänterna som besöktes och inte är med på kartan, bedöms åtgärderna endast vara att kapa träd som riskerar att falla på bebyggelse. Längs gångvägen från bryggan bör de kvarlämnade ved- och rishögarna tas bort då de ger ett ”oskött” intryck vid entrén till föreningens mark.

Med vänlig hälsning
Stefan Eklund, Naturvårdsspecialist